תנאי הזמנה לנסיעה ליוסף הצדיק

“מנהלת קבר יוסף” (להלן: “המארגן”) מודה לך על הזמנתך. אנא קרא/י את עיקר תנאי ההזמנה המופיעים בתחתית מסמך זה בעיון רב וודא/י כי פרטי הזמנתך נכונים.

תנאים כלליים:

 1. הנסיעה לקבר יוסף הצדיק על ידי “מנהלת קבר יוסף” (להלן: “המארגן”) מוצעת לציבור בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע לטיול והשתתפותו בו מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו.
 2. אישור ההזמנה יתבצע ע”י אחרי תשלום מלא.
 3. המארגן שומר לעצמו את הזכות לבטל את הטיול עקב מיעוט נרשמים ו/או כל סיבה אחרת שעלולה לפגוע בטיול על פי שיקול דעת המארגן. במקרה כזה, תימסר לנוסע בטלפון ו/או מייל הודעה לפחות 7 ימי עסקים  לפני מועד היציאה, ויוחזר  100% (מאה אחוז) ממחיר העסקה.
 4. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגן תוקנה סמכות שיפוט בלעדית לבית הדין הרבני בירושלים.

5 .כל ארגון הנסיעה האוטובוסים והאבטחה אל קבר יוסף וחזרה, מנוהל ע”י מנהלת קבר יוסף.

6. ארגון שמים אשירה אחראי על ההדרכה, הפעילות והתוכן הרוחני בנסיעה הפרסום השיווק והרישום לנסיעה.

 התשלום על הנסיעה הינו על סך 120 ₪ וקבלה על תשלום זה תועבר לנרשם בעת הרישום במייל. העלייה לאוטובוסים היא רק בהצגת קבלה זו.

7.במידה ויתכנו שינויים בלוח הזמנים של הפעילות ו/או היעדים לפי תנאי מזג האוויר ומצב הכבישים וההתנהלות הכללית של הקבוצה. נשנה את התוכניות  בהתאם.

אשרות ות”ז:

1. כל נוסע חייב לתת מס’ ת”ז בעת הרישום.

תשלום:

 1. החיוב יתבצע בפועל מיד לאחר קבלת אישור סופי להזמנה.
 2. ההשתתפות בטיול מותנית בכך שהמארגן קיבל מהנוסע את מלוא התשלום עבור השירותים שהוזמנו.
 3. “מנהלת קבר יוסף” ו”אשירה שמים” תהיה רשאית לבטל הרשמת נוסע במידה ולא שולמה לו מלוא התמורה כמפורט לעיל.

תכנית הטיול:

1. במדה ו”מנהלת קבר יוסף” ו”אשירה שמים” יאלצו לבטל את הטיול מכל סיבה שאינה תלויה בהם, ואשר מונעת את קיום הטיול, ובלבד שהודיע על כך  לנוסע , תוצע לנוסע השתתפות בטיול אחר או החזרת כל הסכומים ששולמו למארגן בגין הטיול שבוטל, למעט דמי רישום 5% ודמי סליקה 2% אם שולמו.

2. המארגן יפעיל שיקול דעת מקצועי בהתאם לניסיונו ויוכל לשנות את מסלול הטיול ללא הודעה מוקדמת.

צילום:

בנסיעה זו מצטרף גם צוות צילום לנסיעה, ולמרכז שמים אשירה ישנה רשות להשתמש בחומר המצולם . ההשתתפות בטיול מהווה הסכמה מפורשת לצילום, במידה והנוסעת איננה מעוניינת בצילום יש לשלוח בקשה בכתב למשרדי “שמים אשירה” טרם הנסיעה.

דמי ביטול:                                                                                                                                                                           

 ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג’ (להלן: “החוק”) או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: “התקנות”) כדלקמן:

7.1 על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 18 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות מתאריך זה ואילך ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו”ל.

7.2  בכל מקרה ביטול יתבצע בכתב באמצעות פקס, או מייל או מכתב, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בסוכנות הנסיעות. סוכנות הנסיעות תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.

במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו”ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.

דמי הביטול שייגבו בגין הביטול לפי סעיף 7.1 בחוק  יהיו 5% מערך העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

אם עברו כבר אותם 14 יום מיום ביצוע העסקה  דמי הביטול יהיו כדלהלן:

 1. אם הביטול יבוצע עד 22 ימי עבודה לפני יום תחילת מתן השירות נשוא העסקה ללקוח (להלן – “יום יציאה”) – 100 ש”ח לאדם.
 2. אם הביטול יבוצע בין 21 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 15 ימי עבודה לפני יום היציאה – 50% (חמישים אחוז) ממחיר העסקה.
 3. אם הביטול יבוצע בין 14 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 8 ימי עבודה לפני יום היציאה – 75%(שבעים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה .

אם הביטול יבוצע בתוך עד 7 ימי עבודה לפני יום היציאה – 100% (מאה אחוז) ממחיר העסקה.

 1. הנני מאשר/ת בחתימתי את נכונות פרטי ההזמנה לרבות איות שמות הנוסעים כפי שמופיע בת”ז. ונותן/ת בזאת את הסכמתי הבלתי חוזרת לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו ל”מנהלת קבר יוסף” ו”אשירה שמים”.
 2. הנני מתחייב/ת ומסכים/ה לכל האמור לעיל , לרבות דמי הביטול ונוהל הביטול וכל שינוי שיועבר לי על ידי נציגי “מנהלת קבר יוסף” ו”אשירה שמים”.
 3. כתובת הדואר האלקטרוני שמסרתי תשמש את “מנהלת קבר יוסף” ו”אשירה שמים” כדי לעדכן את הלקוחות מעת לעת במבצעים ובמוצרים שמציע מרכז שמים אשירה.