תנאי הזמנה לנסיעה לשמואל הנביא

“אשירה” (להלן: “המארגן”) מודה לך על הזמנתך. אנא קרא/י את עיקר תנאי ההזמנה המופיעים בתחתית מסמך זה בעיון רב וודא/י כי פרטי הזמנתך נכונים.

 
תנאים כלליים:
 
הנסיעה לקבר שמואל הנביא ע”י אשירה (להלן: “המארגן”) מוצעת לציבור בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע לטיול והשתתפותו בו מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו.
אישור ההזמנה יתבצע ע”י אחרי תשלום מלא.
המארגן שומר לעצמו את הזכות לבטל את הטיול עקב מיעוט נרשמים ו/או כל סיבה אחרת שעלולה לפגוע בטיול על פי שיקול דעת המארגן. במקרה כזה, תימסר לנוסע בטלפון ו/או מייל הודעה לפחות 7 ימי עסקים  לפני מועד היציאה, ויוחזר  %100 (מאה אחוז) ממחיר העסקה.
בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגן תוקנה סמכות שיפוט בלעדית לבית הדין הרבני בירושלים.
5 .כל ארגון הנסיעה אל קבר שמואל הנביא וחזרה, מנוהל ע”י אשירה.
 
6. ארגון אשירה אחראי על ההדרכה, הפעילות והתוכן הרוחני בנסיעה הפרסום השיווק והרישום לנסיעה.
 
 התשלום על הכנס הינו  50₪ 
ותשלום על כנס  +  נסיעה מתל אביב –  90₪.  
קבלה על תשלום זה תועבר לנרשם בעת הרישום במייל. העלייה לאוטובוסים וכניסה לכנס היא רק בהצגת קבלה זו. אם לא קבלתם במייל  –  אנא בדקו בתיבת  “קידום מכירות”  במייל או בספאם  .  אם גם שם לא מצאתם עליכם להתקשר למשרד.
 
יתכנו שינויים בלוח הזמנים של הפעילות ו/או היעדים לפי תנאי מזג האוויר ומצב הכבישים,  הוראות משטרה,  וההתנהלות הכללית של הקבוצה. 
 
 
תשלום:
 
החיוב יתבצע בפועל מיד לאחר קבלת אישור סופי להזמנה.
ההשתתפות בטיול מותנית בכך שהמארגן קיבל מהנוסע את מלוא התשלום עבור השירותים שהוזמנו.
“אשירה שמים” תהיה רשאית לבטל הרשמת נוסע במידה ולא שולמה לו מלוא התמורה כמפורט לעיל.
תכנית הטיול:
 
1 “אשירה שמים” שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בה ואשר מונעת את קיום הטיול ובלבד שהודיע על כך מייד לנוסע כאמור לעיל. כן שומרת לעצמה “אשירה שמים” את הזכות לבטל את הטיול אם לדעתה מספר המשתתפים בו פחות או אינו מצדיק את ביצוע הטיול, ובלבד שהודעה על כך תימסר לנוסע לפחות 7  ימים טרם היציאה לטיול. במקרים הנקובים בסעיף זה תוצע לנוסע השתתפות בטיול אחר או החזרת כל הסכומים ששולמו למארגן בגין הטיול שבוטל, לרבות דמי רישום אם שולמו.
 
המארגן יפעיל שיקול דעת מקצועי בהתאם לניסיונו ויוכל לשנות את מסלול הטיול ללא הודעה מוקדמת.
צילום:
 
בנסיעה זו מצטרף גם צוות צילום לנסיעה, ולמרכז שמים אשירה ישנה רשות להשתמש בחומר המצולם . ההשתתפות בטיול מהווה הסכמה מפורשת לצילום, במידה והנוסעת איננה מעוניינת בצילום יש לשלוח בקשה בכתב למשרדי “שמים אשירה” טרם הנסיעה.
 
דמי ביטול                                                                                                                                                                               ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג’ (להלן: “החוק”) או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: “התקנות”) כדלקמן:
 
7.1 על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 18 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות מתאריך זה ואילך ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו”ל.
 
7.2  בכל מקרה ביטול יתבצע בכתב באמצעות פקס, או מייל או מכתב, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בסוכנות הנסיעות. סוכנות הנסיעות תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.
 
        במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו”ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
 
דמי הביטול שייגבו בגין הביטול לפי סעיף 7.1 בחוק  יהיו 5% מערך העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
 
אם עברו כבר אותם 14 יום מיום ביצוע העסקה  דמי הביטול יהיו כדלהלן:
 
אם הביטול יבוצע עד 22 ימי עבודה לפני יום תחילת מתן השירות נשוא העסקה ללקוח (להלן – “יום יציאה”) – 100 שח לאדם..
אם הביטול יבוצע בין 21 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 15 ימי עבודה לפני יום היציאה – %50 (חמישים אחוז) ממחיר העסקה.
אם הביטול יבוצע בין 14 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 8 ימי עבודה לפני יום היציאה – %75(שבעים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה .
אם הביטול יבוצע בתוך עד 7 ימי עבודה לפני יום היציאה – %100 (מאה אחוז) ממחיר העסקה.
 
הנני מאשר/ת בחתימתי את נכונות פרטי ההזמנה לרבות איות שמות הנוסעים כפי שמופיע . ונותן/ת בזאת את הסכמתי הבלתי חוזרת לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו ל”אשירה שמים”.
הנני מתחייב/ת ומסכים/ה לכל האמור לעיל , לרבות דמי הביטול ונוהל הביטול וכל שינוי שיועבר לי על ידי נציגי “אשירה שמים”.
כתובת הדואר האלקטרוני שמסרתי תשמש את “אשירה שמים” כדי לעדכן את הלקוחות מעת לעת במבצעים ובמוצרים שמציע מרכז שמים אשירה.